Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Fantasy Nail studion henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Hanna Liukkonen
Fantasy Nail Studio
Helsingintie 10
04400 Järvenpää
p. 044 2712534
info@fantasynailstudio.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Hanna Liukkonen
Fantasy Nail Studio
p. 0442712534 

3. REKISTERIN NIMI

Fantasy Nail Studio

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero ja asiakkaan halutessa myös sähköpostiosoite markkinointia varten.

Jotta voimme palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteriin talletetaan tieto myös asiakkaalle tehdyistä hoidoista sekä hoidoissa käytetyistä ja asiakkaalle myydyistä tuotteista. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tieto asiakkaan ihosairauksista ja allergioista mikäli niillä voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin tai asiakkaalle sopiviin tuotteisiin.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, hoidon alussa täytettävästä paperisesta asiakastietolomakkeesta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Fantasy Nail Studio huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).